Dopravní nehoda od ledna 2009 Tisk Email
Pátek, 19 Prosinec 2008 16:25

Dopravní nehoda od ledna 2009Dopravní nehoda je jistě nepříjemný zážitek spojený většinou s vysokým psychickým vypětím. Vše se ještě může zhoršit, pokud nevíme, jak v případě nehody postupovat. Podívejme se tedy, co přináší novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. a které úpravy nás čekají od 1.1.2009.

Jednou z nejviditelnějších změn je navýšení limitu, kdy jsou účastníci povinni zavolat Policii ČR. Při pohledu do historie, zjistíme, že k zlomu došlo v roce 2000, kdy byl nastaven limit ohlašovací povinnosti na 1000Kč. Do té doby se musela hlásit každá nehoda. O rok později byl limit navýšen na 50 000Kč. Od ledna 2009 platí, že k dopravní nehodě jsme povinni volat policii v případě škody od 100 000 Kč.

 

Případy, kdy volat policii

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.). Policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značky, svodidla apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli být schopni vystačit sami, bez pomoci policie.

 

Bez policie? Sepište o nehodě záznam

Zákon ukládá od ledna 2009 účastníkům nehody jednu novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní Dopravní nehoda od ledna 2009-tuknehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a v nejkratším možném termínu předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Není přesně předepsána forma záznamu o dopravní nehodě, lze však doporučit vozit s sebou tzv. Euroformulář a v případě dopravní nehody jej použít. Pokud nastane situace, že vám některý z účastníků nehody odmítne poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte policii. Obavy z postihu za neodůvodněný výjezd policie mít nemusíte. Diskutované úvahy o zpoplatnění zbytečného výjezdu byly nakonec zavrženy. Naopak, odepřením sepsat záznam o nehodě se druhý účastník dopravní nehody dopouští přestupku.

 

Desatero při dopravní nehodě:

 • Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody - zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.
 • Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).
 • V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii. Pozor, povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo.
 • Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii.
 • V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud:
  §    je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
  §    shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky dopravní nehody a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu
 • Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalším účastníkem dopravní nehody sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě“. Dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete jej vyplnit v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody.
 • Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste-li na zavinění nehody dohodnuti). Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku vaší pojišťovny, za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby. Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.
 • Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod. V dnešní době má již skoro každý mobil fotoaparát. Proto foťte, foťte a foťte.
 • Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště – sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo a platnost zelené karty, název pojistitele).
 • Zajistěte neprodleně předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své pojišťovně.

 

Potvrzení o zapůjčení vozu při jízdě do zahraničí

Cestujete-li do zahraničí s vypůjčeným vozem, potřebujete také mimo běžné doklady k vozu jako je technický průkaz a zelená karta mezinárodního pojištění souhlas majitele o zapůjčení vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele, automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní a týká se to především zapůjčení firemního vozu je doporučováno notářské ověření. Vždy by mělo být uvedeno telefonní číslo, na kterém mohou orgány zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně v některém světovém jazyku. Mimo vyvrácení pochybností o totožnosti vozu se jedná také o kontakt v případě vážné dopravní nehody nebo krádeže vozu.


 

Evropský záznam o nehodě s návodem ke stažení

Potvrzení o zapůjčení vozu v osobním vlastnictví ke stažení

Potvrzení o užívání firemního automobilu ke stažení 

 

 

 

gototop